A-A oraz S-A i S-Z

Szkolenie

Jak się zgłosić na szkolenie?

Sprawdź wymagany staż pracy w zależności od stanowiska – szczegółowe warunki:

Rodzaj uprawnień Wymagany staż pracy Rodzaj stażu pracy
Wykształcenie średnie Wykształcenie wyższe
A-A
Operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów
1 rok 0 w pracowni akceleratorowej
A-A
Operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów na przejściach granicznych
0 0 ————–
S-A Operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii 1 rok 0 w pracowni akceleratorowej
S-Z Operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi 1 rok 0 w pracowni radioterapeutycznej ze źródłami promieniotwórczymi

Skontaktuj się z nami

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt:
– Ewa Gońda, e-mail: ewa_gonda@o2.pl
– Kinga Kapecka, tel. 600 950 065, e-mail: kinga.kapecka@op.pl
– Maria Kubicka, tel. 666 352 235, e-mail: kubicka6@onet.pl

Odpowiednie formularz Zgłoszenia AA [PDF] [DOC] lub Zgłoszenie SA, S-Z [PDF] [DOC] wraz ze Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla uczestników kursów i szkoleń [PDF] prosimy przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia.

Szkolenie odbędzie się w zależności od nadesłanej liczby zgłoszeń.

Informacje praktyczne

Szkolenie jest przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Dz.U. 2021 poz. 765.

Uczestników szkolenia prosimy o zabranie:
– zaświadczenia lekarskiego, wystawionego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy (litera J w numerze uprawnień) o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, oraz jeżeli zaświadczenie wydane jest na ogólnym formularzu i brak jest w tym zaświadczeniu konkretnej informacji, że osoba może pracować w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące należy dołączyć kopię skierowania na badania lekarskie.
– zaświadczenia o stażu pracy w pracowni akceleratorowej (1 rok – wykształcenie średnie),
– kopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego wykształcenie.

UWAGA!!!
Wszystkie dokumenty są akceptowane wyłącznie w postaci kopii poświadczonych przez Pracodawcę.

Egzamin

Jak się zgłosić na egzamin?

Zgłoszenie na egzamin do SIOR powinno być poprzedzone wnioskiem do Prezesa PAA co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu i uzyskaniem zgody na przystąpienie do niego bez szkolenia.
Zgłoszenie prosimy przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt:
– Ewa Gońda, e-mail: ewa_gonda@o2.pl
– Kinga Kapecka, tel. 600 950 065, e-mail: kinga.kapecka@op.pl
– Maria Kubicka, tel. 666 352 235, e-mail: kubicka6@onet.pl

Kiedy przystąpić do egzaminu bez szkolenia?

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1941)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Dz.U. 2021 poz. 765.

Warunki

Art.12 . ust.4 Prawo atomowe
Do egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej mogą przystąpić osoby, które nie odbyły szkolenia, jeżeli przez ostatnie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej i ubiegają się ponownie o uprawnienia do zatrudnienia na tym samym stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o tej samej specjalności lub specjalności, dla której jest wymagany ten sam zakres szkolenia.

Art.12 . ust.5a Prawo atomowe
Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień zdaje egzamin po odbyciu szkolenia lub po dopuszczeniu do egzaminu bez odbycia szkolenia.

Art.12 . ust.5b Prawo atomowe
Prezes Agencji na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, dopuszcza tę osobę do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia, po stwierdzeniu wymogów w Art. 12 ust.4. O dopuszczeniu do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia Prezes Agencji zawiadamia osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nią wniosku. Odmowa dopuszczenia do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Art.12a, ust.5f Prawo atomowe
Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu, może złożyć do Prezesa Agencji wniosek o:
1) Wyznaczenie nowego terminu egzaminu – jeżeli odbyła szkolenie
2) Dopuszczenie do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia – jeżeli nie odbyła szkolenia ale przez ostatnie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej i ubiegają się ponownie o uprawnienia do zatrudnienia na tym samym stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o tej samej specjalności lub specjalności, dla której jest wymagany ten sam zakres szkolenia.

Informacje praktyczne

Miejsce egzaminu

Kursy S-A i S-Z są organizowane na wniosek zainteresowanych i w zależności od liczby zgłoszonych uczestników, dlatego też miejsce egzaminów jest indywidualnie ustalane z jednostką zgłaszającą na szkolenie.

Przebieg egzaminu

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu określonego dla danego rodzaju szkolenia (§9.1)

Egzamin składa się z: (art.12a, pkt 5g Prawo atomowe)
– części pisemnej – 30 pytań i 3 zadania obliczeniowe lub problemowe,
– części ustnej – 5 pytań.

Czas trwania egzaminu – część pisemna – 120 minut: (§5.1)
– test – 60 minut,
– zadania lub pytania – 60 minut.

Punktacja: (§5.2, §5.3)
1) część pisemna:
– 1 p-kt za każdą poprawną odpowiedź z testu,
– 0-10 p-któw za każde zadanie lub pytanie,
2) część ustna:
– 0-5 p-któw za każde pytanie.

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie co najmniej 40 punktów z części pisemnej (przynajmniej 20 p-któw z testu i co najmniej 20 p-któw z zadań obliczeniowych lub problemowych) (§5.3)
Egzamin uważa się za zdany, jeżeli z części ustnej uzyska się co najmniej 15 punktów. (§5.5)
Osoba, która nie zdała egzaminu, może złożyć do Prezesa Agencji wniosek o (Art.12a, ust.5h Prawo atomowe):
3) Wyznaczenie nowego terminu egzaminu – jeżeli odbyła szkolenie
4) Dopuszczenie do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia – jeżeli nie odbyła szkolenia ale przez ostatnie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej i ubiegają się ponownie o uprawnienia do zatrudnienia na tym samym stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej o tej samej specjalności lub specjalności, dla której jest wymagany ten sam zakres szkolenia.

Osobie, która zdała egzamin, komisja wydaje dokument potwierdzający zdanie egzaminu, podpisany przez przewodniczącego składu egzaminacyjnego. (§5.6)
Koszty szkolenia, przeprowadzania egzaminu oraz wymaganych badań ponosi występujący z wnioskiem o ich nadanie

Jak uzyskać uprawnienia po zdanym egzaminie?

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1941)
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Dz.U. 2021 poz. 765.

Sposób postępowania

Wystąp z wnioskiem o nadanie odpowiednich uprawnień do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

Art.12a . ust.1 Prawo atomowe
Z wnioskiem o nadanie uprawnień do wykonywania czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej występuje kierownik jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniona ta osoba na stanowisku wymagającym posiadania takich uprawnień, lub ta osoba.

Wniosek powinien zawierać: (Rozporządzenie § 8.1)
1) imię, nazwisko, numer PESEL a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień,
2) wskazanie specjalności w zakresie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, której dotyczy wniosek,
3) adres do korespondencji występującego z wnioskiem,
4) informacje o przebiegu pracy zawodowej osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień;.

Występujący z wnioskiem, dołącza do niego następujące dokumenty dotyczące osoby, która ubiega się o nadanie uprawnień: (Rozporządzenie § 8.2)
1) dokument stwierdzający zdanie egzaminu,
2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
3) odpisy dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i zawodu,
4) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
5) Oświadczenie osoby, która ubiega się o nadanie uprawnień, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Osoby, które były dopuszczone do egzaminu bez szkolenia, nie załączają do wniosku o nadanie uprawnień odpisu dyplomu lub świadectwa a także dokumentu poświadczającego wymaganego stażu. (Rozporządzenie § 8.3)

Osoby, które w dniu składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały ważne uprawnienia i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu zwalnia się z obowiązku załączenia do wniosku o nadanie uprawnień odpisów dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zaświadczeń o stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie. (Rozporządzenie § 8.4)
Wzory wniosków i zaświadczeń:

  • Wzór wniosku o nadanie uprawnień na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej – pracodawca [DOC]
  • Wzór wniosku o nadanie uprawnień na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej – pracownik [DOC]
  • Wzór oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych [DOC]