Inspektor ochrony radiologicznej, projekty i obliczenia

Inspektor Ochrony Radiologicznej

Co oferujemy?

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej posiada w swoich szeregach doświadczonych inspektorów z całej Polski. Jeżeli poszukujecie Państwo inspektora dla swojej firmy zapraszamy do kontaktu.

Obowiązki Inspektora Ochrony Radiologicznej:
– nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracowników;
– nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
– nadzór nad sprawnym działaniem aparatury rentgenowskiej, dozymetrycznej oraz aparatury do wykonywania testów wewnętrznej kontroli parametrów aparatury rentgenowskiej;
– nadzór nad wykonywaniem podstawowych i specjalistycznych testów wewnętrznej kontroli parametrów aparatury rentgenowskiej, jeżeli nie wyznaczono do tego celu innej osoby;
– dokonuję oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy współpracuję z organami nadzoru nad pracowniami rtg;
– nadzór nad działaniem sygnalizacji ostrzegawczej oraz nad prawidłowym oznakowaniem miejsc pracy;
– współpraca z organami nadzoru nad pracowniami i gabinetami RTG.
– nadzór nad postępowaniem wynikającym z planu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie pracowni lub gabinetu RTG zaistnieje zdarzenie radiacyjne.

Uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej:
– prowadzenie konsultacji z kierownikiem jednostki organizacyjnej w zakresie polepszenia stanu ochrony radiologicznej w gabinecie lub pracowni RTG
– sprawdzania kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
– może wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie zmian w instrukcjach pracy, jeżeli zmiany nie zwiększają limitów użytkowych dawki określonych w zezwoleniu;
– wydaje opinię, w ramach badania i sprawdzania urządzeń ochronnych i przyrządów pomiarowych w zakresie ich skuteczności i sprawności.

Projekty i obliczenia

Co oferujemy?

Zajmujemy się opracowywaniem dokumentacji projektowej pracowni rentgenowskich – obliczanie osłon stałych przed promieniowaniem X.

Każdy projekt przygotowywany jest indywidualnie, a obliczenia dostosowane są do parametrów źródła promieniowania i otoczenia w jakim ma ono pracować.

Wykonujemy projekty osłon stałych dla pracowni: rentgenowskich, izotopowych, weterynaryjnych, przemysłowych i innych oraz gabinetów stomatologicznych.