IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3

Szkolenie

Jak się zgłosić na szkolenie?

Rodzaj uprawnień Wymagany staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące
Wykształcenie średnie Wykształcenie wyższe
IOR-1Z 1 rok 0
IOR-1R 1 rok 0
IOR-1 3 lata 1 rok
IOR-3 4 lata 2 lata

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt:
– Anna Kaczmarek, tel. 504 619 612, e-mail: anna.kaczmarek57@op.pl
– Kinga Kapecka, tel. 600 950 065, e-mail: kinga.kapecka@op.pl
– Maria Kubicka, tel. 666 352 235, e-mail: kubicka6@onet.pl

Odpowiednie formularz Zgłoszenia IOR1-3 [PDF] [DOC] wraz ze Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla uczestników kursów i szkoleń [PDF] prosimy przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia.

Szkolenie odbędzie się w zależności od nadesłanej liczby zgłoszeń.

Informacje praktyczne

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Uczestników szkolenia prosimy o zabranie:
– kalkulatora z funkcją logarytmów do ćwiczeń obliczeniowych
– zaświadczenia lekarskiego, wystawionego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy (litera J w numerze uprawnień) o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
– zaświadczenia o wymaganym stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
– kopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego wykształcenie.
oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych [DOC].

UWAGA!!!
Wszystkie dokumenty są akceptowane wyłącznie w postaci kopii poświadczonych przez Pracodawcę.

Egzamin

Jak się zgłosić na egzamin?

Zgłoszenie na egzamin do SIOR powinno być poprzedzone wnioskiem do Prezesa PAA co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu i uzyskaniem zgody na przystąpienie do niego bez szkolenia.
Prosimy o przesłanie na adres mailowy Stowarzyszenia Zgłoszenia IOR [PDF]

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt:
– Anna Kaczmarek, tel. 504 619 612, e-mail: anna.kaczmarek57@op.pl
– Kinga Kapecka, tel. 600 950 065, e-mail: kinga.kapecka@op.pl
– Maria Kubicka, tel. 666 352 235, e-mail: kubicka6@onet.pl

Kiedy przystąpić do egzaminu bez szkolenia?

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej Dz.U. 2016 poz. 1513

Warunki

§ 6.1
Do egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej mogą przystąpić osoby, które nie odbyły szkolenia, jeżeli przez ostatnie 12 miesięcy przed terminem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku mającym istatne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony ardiologicznej i ubiegają się ponownie o uprawnienia do zatrudnienia na tym samym stanowisku lub stanowisku, dla którego wymagany jest ten sam zakres szkolenia.

§ 6.2
Do egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej mogą przystąpić osoby, które nie odbyły wymaganego szkolenia, jeżeli:

1) w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadane przez Prezesa Agencji i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu lub

2) ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej, wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń, poprzedzonych wykładem i ćwiczeniami z fizyki, łacznie z fizyką współczesną, lub

3) posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące nabyty w jednostce organizacyjnej wykonującej działalnośc na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

§ 6.3
W przypadkach, o których mowa w ust. 2, wniosek o dopuszczenie wraz z dokumentami potwwierdzającymi spełnienie warunków dopuszczenia do egzaminu bez szkolenia jest składany do Prezesa Agencji, który sprawdza, czy składający wniosek spełnia te warunki i dopuszcza albo nie dopuszcza go do egzaminu.

§ 6.4
O fakcie dopuszczenia lub niedopuszczenia do egzaminu bez szkolenia, Prezes powiadamia w ciągu 30 dni, podając termini miejsce egzaminu.
Dlatego też, wniosek z prośbą o dopuszczenie do egzaminu bez szkoelnia należy złożyć do Prezesa PAA odpowiednio wcześniej!

§ 7.1
Jeżeli osoba nie zdała egzaminu lub nie mogła przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, może w terminie do 1 miesiąca od daty egzaminu wystąpić do Prezesa o wyznaczenie nowego terminu egzaminu.

§ 7.2
Wystąpienie z wnioskiem o wyznaczenie nowego terminu może być dokonane nie więcej niż dwa razy.

Informacje praktyczne

Miejsce i termin egzaminu

Przebieg egzaminu

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. poz. 1513)

Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu określonego dla danego rodzaju szkolenia (§9.1)

Egzamin składa się z: (§9.2)
– części pisemnej – 30 pytań i 3 zadania obliczeniowe lub pytania problemowe,
– części ustnej – 5 pytań.

Czas trwania egzaminu – część pisemna – 120 minut: (§9.3)
– test – 60 minut,
– zadania lub pytania – 60 minut.

Punktacja: (§9.4, §9.6)
1) część pisemna:
– 1 p-kt za każdą poprawną odpowiedź z testu,
– 0-10 p-któw za każde zadanie lub pytanie,
2) część ustna:
– 0-5 p-któw za każde pytanie.

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie co najmniej 40 punktów z części pisemnej (przynajmniej 20 p-któw z testu i co najmniej 20 p-któw z zadań lub pytań) (§9.5)

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli z części ustnej uzyska się co najmniej 15 punktów. (§9.7)

Osoba, która nie zdała egzaminu, może w terminie do 6 miesięcy od dnia egzaminu wystąpić z wnioskiem do Prezesa o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu. (§9.8)

Osobie, która zdała egzamin, komisja wydaje dokument potwierdzający zdanie egzaminu. (§9.9)

Jak uzyskać uprawnienia po zdanym egzaminie?

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe. (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 1792)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej Dz.U. 2016 poz. 1513

Sposób postępowania

Aby uzyskać uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej należy wystąpić do Prezesa PAA z wnioskiem o nadanie uprawnień.

Z wnioskiem o nadanie uprawnień, może wystąpić kierownik jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniona osoba na stanowisku wymagającym uprawnienia, lub kierownik jednostki nadrzędnej.(Ustawa Prawo atomowe Rdz. 3, art. 12 p-kt 1a).

Wniosek powinien zawierać: (Rozporządzenie § 12.1)
1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień,
2) informację o rodzaju i typie uprawnień, o które się ubiega,
3) adres do korespondencji,
4) informacje o przebiegu pracy zawodowej.

Występujący z wnioskiem, dołącza do niego następujące dokumenty dotyczące osoby, która ubiega się o nadanie uprawnień: (Rozporządzenie § 12.2)
1) dokument stwierdzający zdanie egzaminu,
2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w warunkach narażenia na prmieniowanie jonizujące,
3) odpisy dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

Wniosek składa się w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu. (Rozporządzenie § 12.3)

Osoby, które były dopuszczone do egzaminu bez szkolenia, nie załączają do wniosku o nadanie uprawnień dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do egzaminu. (Rozporządzenie § 12.4)

Osoby, które w dniu składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały ważne uprawnienia i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu zwalnia się z obowiązku załączenia do wniosku o nadanie uprawnień odpisów dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zaświadczeń o stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie. (Rozporządzenie § 12.5)

Wzory wniosków i zaświadczeń:

  • Wzór wniosku o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej (gdy wniosek składa kandydat) [DOC]
  • Wzór wniosku o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej (gdy wniosek składa pracodawca) [DOC]
  • Wzór wniosku o nadanie uprawnień na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej [DOC]
  • Wzór oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych [DOC]