IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3

Szkolenie

Jak się zgłosić na szkolenie?

Sprawdź wymagany staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące

Rodzaj uprawnień Wymagany staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące
Wykształcenie średnie Wykształcenie wyższe
IOR-1Z 1 rok 0
IOR-1R 1 rok 0
IOR-1 3 lata 1 rok
IOR-3 4 lata 2 lata

Dokładne określenie stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące – załączony plik.

Skontaktuj się z nami

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt:
– Ewa Gońda, e-mail: ewa_gonda@o2.pl
– Kinga Kapecka, tel. 600 950 065, e-mail: kinga.kapecka@op.pl
– Maria Kubicka, tel. 666 352 235, e-mail: kubicka6@onet.pl

Odpowiednie formularz Zgłoszenia IOR1-3 [PDF] [DOC] wraz ze Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla uczestników kursów i szkoleń [PDF] prosimy przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia.

Szkolenie odbędzie się w zależności od nadesłanej liczby zgłoszeń.

Informacje praktyczne

Szkolenie jest przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej Dz.U. 2021 poz. 640

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Uczestników szkolenia prosimy o zabranie:
– kalkulatora z funkcją logarytmów do ćwiczeń obliczeniowych
– zaświadczenia lekarskiego, wystawionego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy (litera J w numerze uprawnień) o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
– zaświadczenia o wymaganym stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
– kopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego wykształcenie.
oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych [DOC].

UWAGA!!!
Wszystkie dokumenty są akceptowane wyłącznie w postaci kopii poświadczonych przez Pracodawcę (wniosek o nadanie uprawnień może złożyć do PAA sama osoba starająca się o uprawnienia).

Egzamin

Jak się zgłosić na egzamin?

Zgłoszenie na egzamin do SIOR powinno być poprzedzone wnioskiem do Prezesa PAA co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu i uzyskaniem zgody na przystąpienie do niego bez szkolenia.
Prosimy o przesłanie na adres mailowy Stowarzyszenia Zgłoszenia IOR [PDF]

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt:
– Ewa Gońda, e-mail: ewa_gonda@o2.pl
– Kinga Kapecka, tel. 600 950 065, e-mail: kinga.kapecka@op.pl
– Maria Kubicka, tel. 666 352 235, e-mail: kubicka6@onet.pl

Kiedy można przystąpić do egzaminu bez szkolenia?

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1941)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej Dz. U. 2021 poz. 640

Warunki

Art.7 ust.7.

Z wymogu odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 6 pkt. 3, zwalnia się osoby, które:
1) w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu lub
2) ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin zajęć praktycznych, poprzedzonych wykładem i zajęciami praktycznymi z fizyki, łącznie z fizyką współczesną, lub Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 623
3) posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletni staż pracy w warunkach narażenia nabyte w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

Informacje praktyczne

Miejsce i termin egzaminu

Przebieg egzaminu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1941)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej Dz. U. 2021 poz. 640

Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu określonego dla danego rodzaju szkolenia (§9.1)

Egzamin składa się z: (art.7 ust.7i)
– części pisemnej – test 30 pytań i 3 zadania obliczeniowe lub pytania problemowe,
– części ustnej – 5 pytań.

Czas trwania egzaminu – część pisemna – 120 minut: (§5.1)
– test – 60 minut,
– zadania lub pytania – 60 minut.

Punktacja: (§5.2, §5.3)
1) część pisemna:
– 1 p-kt za każdą poprawną odpowiedź z testu,
– 0-10 p-któw za każde zadanie lub pytanie,
2) część ustna:
– 0-5 p-któw za każde pytanie.

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie co najmniej 40 punktów z części pisemnej (przynajmniej 20 p-któw z testu i co najmniej 20 p-któw z zadań lub pytań) (§5.3)

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli z części ustnej uzyska się co najmniej 15 punktów. (§5.5)

Osoba, która nie zdała egzaminu, może złożyć do Prezesa PAA wniosek o:

1) wyznaczenie nowego terminu egzaminu – jeżeli odbyła szkolenie; przepisy ust. 7e stosuje się odpowiednio;

2) dopuszczenie do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia – jeżeli nie odbyła szkolenia; przepisy ust. 7d i 7e stosuje się odpowiednio. (Art.7 ust.7k)

Osobie, która zdała egzamin, komisja wydaje dokument potwierdzający zdanie egzaminu. (§5.6)

Jak uzyskać uprawnienia po zdanym egzaminie?

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1941)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej Dz. U. 2021 poz. 640

Sposób postępowania

Aby uzyskać uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej należy wystąpić do Prezesa PAA z wnioskiem o nadanie uprawnień.

Z wnioskiem o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, może wystąpić zainteresowana osoba lub kierownik jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniona osoba na stanowisku wymagającym uprawnienia. (Art.7 ust.8)
Wniosek powinien zawierać: (Rozporządzenie § 8.1)
1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień, a w przypadku osoby nie posiadającej nr PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej;
2) wskazanie typu uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, których dotyczy wniosek;
3) adres do korespondencji;
4) informacje o stażu pracy w warunkach narażenia osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej.
Występujący z wnioskiem, dołącza do niego następujące dokumenty dotyczące osoby, która ubiega się o nadanie uprawnień: (Rozporządzenie § 8.2)
1) dokument potwierdzający zdanie egzaminu,
2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
3) odpisy dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadane wymaganego wykształcenia,
4) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
5) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
Osoby dopuszczone do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia do wniosku nie dołączają dokumentów, które zostały dołączone do wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

Wniosek składa się w terminie 2 lata od dnia przeprowadzenia egzaminu. (Art.7 ust.6)

Osoby, które były dopuszczone do egzaminu bez szkolenia, nie załączają do wniosku o nadanie uprawnień dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do egzaminu. (Rozporządzenie § 8.4)
Wzory wniosków i zaświadczeń:

  • Wzór wniosku o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej (gdy wniosek składa kandydat) [DOC]
  • Wzór wniosku o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej (gdy wniosek składa pracodawca) [DOC]
  • Wzór wniosku o nadanie uprawnień na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej [DOC]
  • Wzór oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych [DOC]