Akty prawne

Wykaz obowiązujących aktów prawnych w zakresie promieniowania jonizującego można znaleźć na stronie www.paa.gov.pl, ale także na poniższej liście.

Jeśli chcesz zobaczyć pełny tekst aktu, kliknij na link – pełny tekst.

Wszystkie akty prawne są dostępne w formacie PDF i pochodzą ze strony www.sejm.gov.pl

USTAWA

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tekst jednolity – Dz.U. 2023 poz. 1173)

oraz rozporządzenia i inne ustawy:

 1. Dla wszystkich użytkowników promieniowania jonizującego
 2. Dla zastosowań medycznych
 3. Dotyczące ogółu ludności
 4. Dotyczące transportu
 5. Dotyczące obiektów jądrowych i składowiska odpadów
 6. Dotyczące organów sprawujących nadzór
 7. Ważniejsze konwencje i protokoły

DLA WSZYSTKICH

AKTY WYKONAWCZE:

 1. Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 6 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego – pełny tekst
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych Dz.U. 2021 poz. 1958 – pełny tekst
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności Dz.U. 2021 poz. 1667 – pełny tekst
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące Dz.U. 2021 poz. 1657 – pełny tekst
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych Dz.U. 2021 poz. 1086 – pełny tekst
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zakresu analizy zagrożeń wynikających z działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz formy przedstawiania wniosków z analizy zagrożeń Dz.U. 2021 poz. 1059 – pełny tekst
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych Dz.U. 2021 poz. 1053 – pełny tekst
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia Dz.U. 2021 poz. 796 – pełny tekst
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Dz.U. 2021 poz. 765 – pełny tekst
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego – pełny tekst
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej – pełny tekst
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przypadków, w których wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące pochodzące od naturalnych izotopów promieniotwórczych nie wymaga powiadomienia – pełny tekst
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego Dz. U. z 2020 r. poz. 2300 – pełny tekst
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych Dz. U. z 2020 r. poz. 2303 – pełny tekst
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym Dz. U. z 2020 r. poz. 2313 – pełny tekst
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia Dz. U. z 2002 r. Nr 137 poz. 1153 – pełny tekst oraz Dz. U. Nr 98, poz. 980 – pełny tekst
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych Dz.U. 2007 nr 131 poz. 910 – pełny tekst
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1022 Nieaktualne
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych Dz.U. 2007 nr 131 poz. 913 – pełny tekst
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności Dz. U. z 2002 r. Nr 220 poz. 1851 – pełny tekst oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 98 poz. 981 – pełny tekst oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 883 – pełny tekst
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego Dz. U. z 2015 r. poz. 2267 – pełny tekst
 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego Dz. U. z 2006 r. Nr 140 poz. 994 – pełny tekst
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego Dz. U. z 2002 r. Nr 239 poz. 2032 – pełny tekst
 24. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych Dz. U. z 2005 r. Nr 20 poz. 169 – pełny tekst oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 131 poz. 912 – pełny tekst
 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego Dz. U. z 2006 r. Nr 251 poz.1849 – pełny tekst
 26. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym Dz. U. Nr 102, poz. 1064 – pełny tekst
 27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, przez które mogą być wwożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe Dz.U. z 2011 nr 89 poz. 513 – pełny tekst
 28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych Dz.U. z 2012 poz. 1088 – pełny tekst
 29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego Dz.U. z 2012 poz. 1014 – pełny tekst
 30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów Dz.U. z 2007 nr 4 poz. 29 – pełny tekst
 31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności dz.U. z 2004 nr 102 poz. 1065 – pełny tekst
 32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności dz.U. z 2015 poz. 1355 – pełny tekst
 33. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej Dz.U. 2016 poz. 1513 – pełny tekst
 34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Dz.U. 2017 poz. 28 – pełny tekst

MEDYCZNE

AKTY WYKONAWCZE I INNE USTAWY:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2021 r. w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych Dz.U. 2021 poz. 1920 – pełny tekst
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia Dz.U. 2021 poz. 1908 – pełny tekst
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych Dz.U. 2020 poz. 1051 – pełny tekst
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta Dz.U. 2020 poz. 390 – pełny tekst
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265 – pełny tekst
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych Dz.U. z 2012 r. poz. 1534 – pełny tekst
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych Dz.U. 2007 nr 1 poz. 11 – pełny tekst
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325 – pełny tekst
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej Dz.U. 2006 nr 75 poz. 528 – pełny tekst
 10. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej Dz.U. 2013 poz. 874 – pełny tekst
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej Dz.U. 2012 nr 0 poz. 471 – pełny tekst
 12. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej – pełny tekst
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych Dz.U. 2007 nr 24 poz. 161 – pełny tekst
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych Dz.U. 2008 nr 59 poz. 365 – pełny tekst
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznych Dz.U. 2008 nr 59 poz. 366 – pełny tekst
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Dz. U. z dnia 17 października 2002 r. – pełny tekst
 17. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. – o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) – obowiązuje od 18.09.2010 r. – pełny tekst
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia – pełny tekst
 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Dz. U. z 12.12.2013 poz 1520 – pełny tekst
 20. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Dz.U. 2016 poz. 694pełny tekst
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dz.U. z 2.12.2013 poz 1413 – pełny tekst
 22. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1460 – pełny tekst
 23. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288 – pełny tekst
 24. Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654) – pełny tekst
 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 884) – pełny tekst

DOTYCZĄCE OGÓŁU LUDNOŚCI

AKTY WYKONAWCZE:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów Dz. U. z 2007 r. Nr 4 poz. 29 – pełny tekst
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych Dz. U. z 2002 r. Nr 239 poz. 2030 – pełny tekst
 3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych dla poszczególnych rodzajów działań interwencyjnych oraz kryteriów odwołania tych działań Dz. U. z 2004 Nr 98, poz.987 – pełny tekst
 4. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych Dz. U. z 2004 r.Nr 102, poz. 1065 – pełny tekst
 5. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 988 – pełny tekst

DOTYCZĄCE TRANSPORTU

AKTY WYKONAWCZE:

 1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 985 – pełny tekst
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie warunków przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tranzytu przez to terytorium materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródłaDz.U. 2007 nr 131 poz. 911 – pełny tekst
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego przeznaczonego do przerobu lub przechowywania Dz. U. z 2007 r. Nr 24, poz.145 – pełny tekst
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. w sprawie udzielenia zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1402 – pełny tekst

DOTYCZĄCE OBIEKTÓW JĄDROWYCH i SKŁADOWISK ODPADÓW

AKTY WYKONAWCZE:

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu Dz. U. z 2002 r. Nr 241 poz. 2094 – pełny tekst
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe Dz. U. z 2004 r. Nr 94 poz. 909- pełny tekst
 3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 983 – pełny tekst
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium wypalonego paliwa jądrowego przeznaczonego do przerobu lub przechowywania Dz. U. z 2007 r. Nr 24, poz.145- pełny tekst
 5. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 września 2002 r. w sprawie rozliczania dotacji podmiotowej, pobierania opłat oraz prowadzenia gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej — „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych ” Dz. U. z 2002 r. Nr 163 poz. 1344 – pełny tekst
 6. Dyrektywa ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa – w dyrektywie tej dokonuje się rozróżnienia na narażenie medyczne (w celach diagnostycznych lub terapeutycznych) oraz narażenie niemedyczne (obrazowanie w celach niemedycznych, narażenie niezwiązane z odniesieniem korzyści zdrowotnych). Dyrektywa zastępuje Zalecenia Komisji nr 90/143 w sprawie ochrony ludności przed narażeniem od radonu wewnątrz pomieszczeń oraz pięć obowiązujących dyrektyw :Dyrektywę Rady 96/29, 97/43. 89/618, 90/641 oraz 2003/122. Zapisy tej Dyrektywy wprowadzają podział narażenia zgodny z zaleceniami ICRP na sytuacje narażenia planowanego istniejącego oraz wyjątkowego.
 7. Dyrektywa bezpieczeństwa jądrowego zobowiązuje ona państwa członkowskie UE do przyjęcia podstawowych zasad bezpieczeństwa jądrowego uznanych przez społeczność międzynarodową. Celem Dyrektywy jest utrzymanie i zachęcanie do poprawiania stanu bezpieczeństwa jądrowego w państwach członkowskich, które zobowiązane są do skonstruowania krajowych przepisów w sposób zapewniający najwyższy poziom ochrony społeczeństwa i pracowników przed promieniowaniem jonizującym z obiektów jądrowych. Dyrektywa wprowadza również obowiązek okresowej samooceny krajowych ram bezpieczeństwa w państwach członkowskich oraz regularne spotkania przeglądowe w UE. Dyrektywa została znowelizowana na mocy Dyrektywy Rady 2014/87/EURATOM z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2009/71/Euratom ustanawiającą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych – termin implementacji nowelizacji Dyrektywy upływa 15 sierpnia 2017
 8. Dyrektywa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, której celem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ograniczenie obciążenia przyszłych pokoleń. Ponadto Dyrektywa zapewnia przejrzystość procesów związanych z gospodarowaniem wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Dyrektywa potwierdza odpowiedzialność Państw Członkowskich za gospodarowanie wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, w tym za ustanowienie i utrzymanie krajowych programów i ram prawnych, oraz za zapewnienie właściwych sił i środków w tym celu. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo gospodarki wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi spoczywa na jednostkach posiadających zezwolenie na eksploatację składowisk.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego – pełny tekst

DOTYCZĄCE ORGANÓW SPRAWUJĄCYCH NADZÓR

AKTY WYKONAWCZE:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie składu oraz zakresu i trybu działania Rady do Spraw Atomistyki Dz. U. z 2001 r. Nr 153 poz. 1749 – pełny tekst
 2. Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki Dz. U. z 2002 r. Nr 33 poz. 519, 520 – pełny tekst
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego Dz. U. z 2002 r. Nr 137 poz. 1154 – pełny tekst
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego (Dz. U. 2012 poz. 1014) – pełny tekst
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspektorów dozoru jądrowego (Dz. U. 2016 poz. 29) – pełny tekst

KONWENCJE I PROTOKOŁY

 1. Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi sporządzona w Wiedniu dnia 5 września 1997 r. – pełny tekst
 2. Protokół dodatkowy między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, sporządzony w Wiedniu dnia 30 września 1997 r., do Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej o stosowaniu zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r. – pełny tekst
 3. Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, sporządzonego w Wiedniu dnia 30 września 1997 r., do Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej o stosowaniu zabezpieczeń w związku z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 8 marca 1972 r. – pełny tekst