RTG-R i RTG-S

Szkolenie

Jak się zgłosić na szkolenie?

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt:
– Ewa Gońda, e-mail: ewa_gonda@o2.pl
– Kinga Kapecka, tel. 600 950 065, e-mail: kinga.kapecka@op.pl
– Maria Kubicka, tel. 666 352 235, e-mail: kubicka6@onet.pl

Formularze zgłoszeniowe:

  • Zgłoszenie na szkolenie/egzamin RTG-R/S [DOC]
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla uczestników kursów i szkoleń [PDF]

Zgłoszenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia.

Szkolenie odbędzie się w zależności od nadesłanej liczby zgłoszeń.

Informacje praktyczne

Szkolenie jest przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia (Dz. U. 2021 poz. 1908).

Z dniem 20.04.2007r na mocy Uchwały nr 296/2007 Okręgowej Izby Lekarskiej w Poznaniu SIOR zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod nr: 63-000002-003-0001. W związku z powyższym uczestnictwo w organizowanych przez nas szkoleniach na uprawnienia RTG-R i RTG-S upoważnia do naliczania punktów edukacyjnych w wymiarze 1 godzina = 1 punkt edukacyjny.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie podanej w programie (prosimy o przybycie 30 min przed rozpoczęciem szkolenia)Uczestników szkolenia prosimy o zabranie:
– kalkulatora z funkcją logarytmów do ćwiczeń obliczeniowych
– zaświadczenia lekarskiego, wystawionego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy (litera J w numerze uprawnień) o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, wraz z kopią skierowania na to badanie,
– zaświadczenia o stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (3 lata wykształcenie średnie, 1 rok – wyższe),
– kopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego wykształcenie,
– oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych w dwóch egzemplarzach.

UWAGA!!!
Wszystkie dokumenty są akceptowane wyłącznie w postaci kopii poświadczonych przez Pracodawcę.
W przypadku konieczności udokumentowania zakresu programu studiów wyższych, zwalniającego z posiadania wymaganego stażu pracy przy źródłach promieniowania, dokumentem potwierdzającym jest poświadczona kopia odpowiednich stron indeksu.

Egzamin

Jak się zgłosić na egzamin?

Osoby przystępujące do egzaminu mają obowiązek wysłania do Głównego Inspektora Sanitarnego wniosku o dopuszczenie do egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień IOR w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (WNIOSEK do pobrania na stronie GIS-u).

Wysokość opłaty egzaminacyjnej zgodnie z paragrafem 7 RMZ z dnia 14.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1908) wynosi 560 zł.

Opłatę za egzamin należy uiścić najpóźniej 7 dni przed przystąpieniem do egzaminu na konto:
NBP O/O Warszawa 96 1010 1010 0082 9522 3100 0000
W tytule opłaty za egzamin należy podać: Egzamin IOR (data i miejsce egzaminu), imię i nazwisko osoby zdającej,

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu przedkłada się komisji egzaminacyjnej. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1) odpis (kopię) dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie;
2) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w § 2 ust. 4, lub dokument, o którym mowa w § 2 ust. 5;
3) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;
Zgłoszenie prosimy przesłać na adres mailowy SIOR.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt:
– Ewa Gońda, e-mail: ewa_gonda@o2.pl
– Kinga Kapecka, tel. 600 950 065, e-mail: kinga.kapecka@op.pl
– Maria Kubicka, tel. 666 352 235, e-mail: kubicka6@onet.pl

Kiedy przystąpić do egzaminu bez szkolenia?

Podstawa prawna

Ustawa Prawo atomowe z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 poz.1941).

Warunki

Art. 7, pkt 7 ustawa Prawo atomowe
7. Z wymogu odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, zwalnia się osoby, które:
1) w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu lub
2) ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin zajęć praktycznych, poprzedzonych wykładem i zajęciami praktycznymi z fizyki, łącznie z fizyką współczesną, lub
3) posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletni staż pracy w warunkach narażenia nabyte w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

Informacje praktyczne

Miejsce egzaminu

Przebieg egzaminu

Podstawa prawna: Ustawa Prawo atomowe z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 poz.1941),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia (Dz. U. 2021 poz. 1908).

Egzaminy rozpoczynają się w godzinach przedpołudniowych

Uczestników szkolenia prosimy o zabranie kalkulatora z funkcją logarytmów do ćwiczeń obliczeniowych oraz dowodu wpłaty za egzamin dokonanej na konto SIOR jak również dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu.

Egzamin składa się z: (§ 9.1.)
– części pisemnej – 30 pytań i 3 pytania obliczeniowe lub pytania problemowe,
– części ustnej – 3 pytania.

Czas trwania egzaminu – część pisemna – 120 minut: (par.6. pkt.1 RMZ)

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej egzaminu jest uzyskanie z części pisemnej egzaminu co najmniej 31 punktów, w tym co najmniej 21 punktów z testu i co najmniej 10 punktów z zadań obliczeniowych i problemowych (par. 6 RMZ) .

Osoba zdała egzamin ustny, w przypadku uzyskania co najmniej 10 punktów (par.6, ust.5 ustawy Prawo atomowe).

Osoba, która nie zdała egzaminu, może złożyć do organu właściwego do nadania uprawnień wniosek o:
1) Wyznaczenie nowego terminu egzaminu – jeżeli odbyła szkolenie (art.7, ust.7e ustawy Prawo atomowe)
2) Dopuszczenie do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia – jeżeli nie odbyła szkolenia (art.7, ust. 7d i 7e ustawy Prawo atomowe)

Osoba, która uiściła opłatę za egzamin i nie przystąpiła do niego w ustalonym terminie, może bez wnoszenia kolejnej opłaty przystąpić do egzaminu u tego samego organizatora, w wyznaczonym terminie.

Kierownik jednostki prowadzącej szkolenie niezwłocznie wydaje osobie, która odbyła szkolenie dokument potwierdzający jego odbycie (art.7, ust.7b ustawy Prawo atomowe).

Jak uzyskać uprawnienia po zdanym egzaminie?

Podstawa prawna

Ustawa Prawo atomowe z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 poz.1941),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia (Dz. U. 2021 poz. 1908).

Sposób postępowania

Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr [PDF] jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.

Po ukończonym szkoleniu oraz zdanym egzaminie należy złożyć do Głównego Inspektora Sanitarnego wniosek [PDF] o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w terminie do 6 miesięcy od dnia zdania egzaminu. Do wniosku należy załączyć:
1. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych [PDF]
2. Dokument potwierdzających posiadane wykształcenie
3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia
4. Dokument potwierdzający odpowiedni staż pracy w warunkach narażenia
5. Dokument potwierdzający zdanie egzaminu

Główny Inspektor Sanitarny w drodze decyzji administracyjnej nadaje uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, które pozostają ważne przez okres 5 lat.