RTG-R i RTG-S

Szkolenie

Jak się zgłosić na szkolenie?

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt:
– Anna Kaczmarek, tel. 504 619 612, e-mail: anna.kaczmarek57@op.pl
– Kinga Kapecka, tel. 600 950 065, e-mail: kinga.kapecka@op.pl
– Maria Kubicka, tel. 666 352 235, e-mail: kubicka6@onet.pl

Formularze zgłoszeniowe:

  • Zgłoszenie RTG-R [PDF] [DOC]
  • Zgłoszenie RTG-S [PDF] [DOC]
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla uczestników kursów i szkoleń [PDF]

Zgłoszenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na adres mailowy Stowarzyszenia.

Szkolenie odbędzie się w zależności od nadesłanej liczby zgłoszeń.

Informacje praktyczne

Szkolenie jest przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej Dz.U. 2016 poz. 1513.

Z dniem 20.04.2007r na mocy Uchwały nr 296/2007 Okręgowej Izby Lekarskiej w Poznaniu SIOR zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod nr: 63-000002-003-0001. W związku z powyższym uczestnictwo w organizowanych przez nas szkoleniach na uprawnienia RTG-R i RTG-S upoważnia do naliczania punktów edukacyjnych w wymiarze 1 godzina = 1 punkt edukacyjny.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 14.00 (prosimy o przybycie 30 min przed rozpoczęciem szkolenia)

Uczestników szkolenia prosimy o zabranie:
– kalkulatora z funkcją logarytmów do ćwiczeń obliczeniowych
– zaświadczenia lekarskiego, wystawionego przez uprawnionego lekarza medycyny pracy (litera J w numerze uprawnień) o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
– zaświadczenia o stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (3 lata wykształcenie średnie, 1 rok – wyższe),
– kopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego wykształcenie,
– oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych w dwóch egzemplarzach.

UWAGA!!!
Wszystkie dokumenty są akceptowane wyłącznie w postaci kopii poświadczonych przez Pracodawcę.
W przypadku konieczności udokumentowania zakresu programu studiów wyższych, zwalniającego z posiadania wymaganego stażu pracy przy źródłach promieniowania, dokumentem potwierdzającym jest poświadczona kopia odpowiednich stron indeksu.

Egzamin

Jak się zgłosić na egzamin?

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu przedkłada się komisji egzaminacyjnej. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1) odpis (kopię) dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie;
2) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w § 2 ust. 4, lub dokument, o którym mowa w § 2 ust. 5;
3) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;
Zgłoszenie prosimy przesłać na adres mailowy SIOR.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt:
– Anna Kaczmarek, tel. 504 619 612, e-mail: anna.kaczmarek57@op.pl
– Kinga Kapecka, tel. 600 950 065, e-mail: kinga.kapecka@op.pl
– Maria Kubicka, tel. 666 352 235, e-mail: kubicka6@onet.pl

Kiedy przystąpić do egzaminu bez szkolenia?

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych Dz.U. z 2012 r. poz. 1534

Warunki

§ 8.
1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu bez szkolenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań, o których mowa w art. 7 ust. 7 ustawy, jest składany do komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin, która sprawdza, czy składający wniosek spełnia te wymagania, i dopuszcza go albo nie dopuszcza do egzaminu.
2. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w § 6 ust. 1, może w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia tego egzaminu przystąpić do egzaminu przed inną komisją wyznaczoną przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
3. Osoba, która nie zdała egzaminu przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w § 6 ust. 1, może w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia tego egzaminu przystąpić do egzaminu przed inną komisją wyznaczoną przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Informacje praktyczne

Miejsce egzaminu

Przebieg egzaminu

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych Dz.U. z 2012 r. poz. 1534

Egzaminy rozpoczynają się w godzinach przedpołudniowych

Uczestników szkolenia prosimy o zabranie kalkulatora z funkcją logarytmów do ćwiczeń obliczeniowych oraz dowodu wpłaty za egzamin dokonanej na konto SIOR jak również dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu.

Egzamin składa się z: (§ 9.1.)
– części pisemnej – 30 pytań i 3 pytania obliczeniowe lub pytania problemowe,
– części ustnej – 3 pytania.

Czas trwania egzaminu – część pisemna – 120 minut: (§ 9.2.)

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej egzaminu jest udzielenie w części pisemnej prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 70% pytań typu zamkniętego (testu).(§9.3.)

Komisja egzaminacyjna zwalnia kandydata z części ustnej egzaminu, jeżeli w części pisemnej udzielił prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% pytań typu zamkniętego (testowego). (§9.4)

Osoba zdała egzamin, jeśli spełniła warunek określony w ust. 3 oraz odpowiedziała na co najmniej 2 pytania w części ustnej egzaminu albo spełniła wymagania określone w ust. 4. (§9.5)

Osoba, która nie zdała egzaminu, może ponownie do niego przystąpić nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia egzaminu. (§9.10)

Osoba, która uiściła opłatę za egzamin i nie przystąpiła do niego w ustalonym terminie, może bez wnoszenia kolejnej opłaty przystąpić do egzaminu u tego samego organizatora, jeżeli zachowany zostanie termin, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 2. (§9.11)

Osobie, która zdała egzamin, komisja wydaje zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu. (§9.6)

Jak uzyskać uprawnienia po zdanym egzaminie?

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych Dz.U. z 2012 r. poz. 1534

Sposób postępowania

Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr [PDF] jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.

Po ukończonym szkoleniu oraz zdanym egzaminie należy złożyć do Głównego Inspektora Sanitarnego wniosek [PDF] o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w terminie do 6 miesięcy od dnia zdania egzaminu. Do wniosku należy załączyć:
1. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych [PDF]
2. Dokument potwierdzających posiadane wykształcenie
3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia
4. Dokument potwierdzający odpowiedni staż pracy w warunkach narażenia
5. Dokument potwierdzający zdanie egzaminu

Główny Inspektor Sanitarny w drodze decyzji administracyjnej nadaje uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, które pozostają ważne przez okres 5 lat.