Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Szkolenie

Jak się zgłosić na szkolenie?

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt:
– Ewa Gońda, e-mail: ewa_gonda@o2.pl
– Kinga Kapecka, tel. 600 950 065, e-mail: kinga.kapecka@op.pl
– Maria Kubicka, tel. 666 352 235, e-mail: kubicka6@onet.pl

Kursy Ochrony Radiologicznej Pacjenta są organizowane na wniosek zainteresowanych i w zależności od liczby zgłoszonych uczestników.


Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego należy pobrać oraz uzupełnić poniższe dokumenty

  • Oświadczenie o posiadaniu pełnych praw [PDF]
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla uczestników kursów i szkoleń [PDF]
  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu ORP [PDF]

Powyższe dokumenty należy podpisać i obligatoryjnie dostarczyć w dniu szkolenia lub załączyć do formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie i egzamin

Informacje praktyczne

1) SIOR zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w ośrodku Zamawiającego.
2) SIOR zapewnia w miarę potrzeb sprzęt multimedialny do przeprowadzenia szkolenia.
3) Szkolenie obejmuje 21-27 godzin lekcyjnych. ( ilość godzin zależy od specjalizacji )
4) Termin szkolenia: do uzgodnienia.
5) Cena kursu do uzgodnienia w zależności od ilości osób szkolonych.
6) Szkolenie obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenia o odbytym szkoleniu, certyfikat zdania egzaminu.
7) Należność za przeprowadzone szkolenie i egzamin prosimy przekazać na konto:
SIOR
ul. Lwa 25A/8, 61-244 Poznań
42 1240 3767 1111 0000 4065 4184.
Termin płatności to 14 dni przed przeprowadzeniem egzaminu. Faktura zostanie przesłana w terminie 7 dni po otrzymaniu wpłaty.

8) Po zaksięgowaniu płatności, na adres mailowy podany podczas rejestracji, zostanie przesłany link do pobrania materiałów szkoleniowych
9) Szkolenie zakończone jest egzaminem testowym i potwierdzone certyfikatem którego ważność wynosi 5 lat.
10) Przed rozpoczęciem szkolenia należy przesłać do SIOR dane uczestników:
nazwisko, imię, PESEL, miejsce urodzenia.
11) Certyfikat upoważnia pracowników do pracy zgodnej z zakresem szkolenia ORP.

Egzamin

Jak się zgłosić na egzamin?

Kiedy przystąpić do egzaminu bez szkolenia?

Podstawa prawna

Warunki

Zwolnione z udziału w szkoleniu mogą być osoby, o których mowa w art. 33c ust. 5 ustawy, które:
1) uzyskały uprawnienia technika elektroradiologii lub
2) uzyskały tytuł fizyka medycznego albo inżyniera medycznego, lub
3) uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3 ustawy, lub
4) ukończyły studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.5)) i uzyskały tytuł zawodowy, lub
5) ukończyły specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej
– i wykażą komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 11 ust. 1, że program nauczania obejmował zagadnienia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta z danego zakresu specjalności w wymiarze co najmniej takim jak określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia, mogą przystąpić do egzaminu w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania odpowiednio uprawnień, tytułu, dyplomu lub specjalizacji.

Informacje praktyczne

Miejsce egzaminu

Termin i miejsce egzaminu państwowego zostanie uzgodniony indywidualnie z zainteresowanymi.

Przebieg egzaminu

Egzamin jest przeprowadzany w formie testu obejmującego od 30 do 40 pytań i trwa 60 minut.
Pytania mają formę testu z trzema możliwościami odpowiedzi do wyboru i przynajmniej jedną odpowiedzią prawidłową.
Warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 70% pytań.
Osoba, która nie zda egzaminu lub która nie przystąpiła do egzaminu, może przystąpić do niego bez uczestniczenia w szkoleniu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia tego szkolenia.