Statut

TEKST JEDNOLITY ze zmianami z dnia 21.06.2018 r.

 STATUT
STOWARZYSZENIA INSPEKTORÓW OCHRONY
RADIOLOGICZNEJ
z siedzibą w Poznaniu

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Radiologicznej zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§2

Nazwa oraz wszelkie oznaczenia słowne i graficzne Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone i nie mogą być używane przez osoby trzecie bez zezwolenia Stowarzyszenia.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedziba Stowarzyszenia mieści się w Poznaniu.

 §4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. W zakresie prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może również korzystać z odpłatnej pracy lub usług swoich członków oraz osób trzecich.

Zasadniczymi celami Stowarzyszenia są:

 1. Działanie jako niezależnej organizacji zaufania społecznego w zakresie problematyki łączącej się z aktywnością związaną z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

 2. Integrowanie środowiska inspektorów i osób zainteresowanych problematyką związaną z promieniowaniem jonizującym oraz tworzenie ram organizacyjnych do współpracy tychże osób.

 1. Tworzenie dogodnych warunków współpracy i wzajemnej pomocy między podmiotami zainteresowanymi problematyką i możliwościami realizacji indywidualnych zadań w rozwiązywaniu zagadnień dotyczących zastosowania promieniowania jonizującego.

 1. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy związanej ze stosowaniem promieniowania jonizującego oraz jego wpływu na środowisko w różnych gałęziach gospodarki oraz dziedzinach wiedzy i nauki, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny oraz techniki.

 1. Stworzenie forum dyskusyjnego oraz promowanie prac badawczych w dziedzinie ochrony radiologicznej.

 1. Angażowanie członków Stowarzyszenia i innych osób do aktywnego udziału w życiu środowiska.

§5

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§6

Stowarzyszenie może używać odznak, legitymacji i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II

 Cela i sposoby działania

 §7

Inspektorzy Ochrony Radiologicznej, zwani dalej Inspektorami stanowią istotne ogniwo w systemie ochrony radiologicznej, uregulowanym w obowiązujących przepisach.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie odczytów, wykładów, zjazdów, kursów, szkoleń.

 1. Działalność wydawniczą, prasową, kolportażową zgodnie z obowiązującymi tym względzie przepisami.

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szeroko pojętej ochrony radiologicznej.

 1. Współpraca z Państwową agencją Atomistyki, Ministerstwami, Agencjami Rządowymi i innymi urzędami i organizacjami, których działalność związana jest z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

 1. Organizowanie spotkań celem propagowania wiedzy z zakresu ochrony radiologicznej i stosowania promieniowania jonizującego.

 1. Powoływanie i odwoływanie sekcji tematycznych.

 1. Gromadzenie i udostępnianie zainteresowanym materiałów z zakresu ochrony radiologicznej.

 1. Doradztwo w zakresie ochrony radiologicznej.

 1. Promowanie prac badawczo rozwojowych w dziedzinach związanych z promieniowaniem jonizującym.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 §9

 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.

 2. Wspierających.

 3. Honorowych.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 1. Członów przyjmuje w drodze Uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

 1. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków złożone w formie pisemnej Przewodniczącemu Prezydium Walnego Zebrania Członków.

§11

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1.1 czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

1.2 zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

1.3 zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków, złożone do siedziby Stowarzyszenia.

1.4 zaskarżania do Komisji Rewizyjnej uchwał Zarządu za wyjątkiem uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków,

1.5 wystąpienia do Zarządu Stowarzyszenia o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w spotkaniach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,.

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

2.1 przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2.2 regularnego opłacania składek członkowskich,

2.3 dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia jako wspólnego dobra jego członków.

§12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową,

 1. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Przedstawiciel przedkłada Zarządowi pełnomocnictwo osoby prawnej do jej reprezentowania oraz zakres tej reprezentacji.

 1. W razie braku akceptacji osoby Przedstawiciela przez Zarząd osoba prawna może odwołać się od Uchwały do Walnego Zebrania Członków w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Prezydium Walnego Zebrania Członków.

 1. Członek wspierający posiada prawo do:

4.1 Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

4.2 Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków,

4.3 Zaskarżania do Komisji Rewizyjnej uchwał Zarządu za wyjątkiem uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków

 1. Członek wspierający zobowiązany jest do:

  5.1 Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

  5.2 Dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia jako wspólnego dobra jego członków.

§13

 1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 1. Członek honorowy posiada wszelkie uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

 1. Ustępującemu Prezesowi Zarządu może być nadany przez Walne Zebranie Członków tytuł Honorowego Prezesa Zarządu. Honorowy Prezes Zarządu ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu w celu udzielania wsparcia merytorycznego z głosem doradczym oraz wspierającym.

§14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  1.1 Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia, (skreślenie)

  1.2 Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, (skreślenie)

  1.3 Rażącego nie przestrzegania regulaminów, statutu, Uchwał władz Stowarzyszenia (wykluczenie)

  1.4 Działania na szkodę Stowarzyszenia (wykluczenie)

 2. Zarząd stwierdza ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu, wskazując jednocześnie odpowiednią podstawę wymienioną w ust. 1, z tym że w przypadku wykluczenia z listy członków, Zarząd w uzasadnieniu podjętej Uchwały wskazuje przyczyny i motywy wykluczenia.

 3. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w formie pisemnej do Przewodniczącego Prezydium Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 4. Osoby wykluczone lub skreślone mogą się ubiegać o ponowne członkostwo w Stowarzyszeniu po upływie 2 lat od daty prawomocnego wykluczenia lub skreślenia.

 5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Rozdział IV

 Organy Stowarzyszenia

§15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  1.1 Walne Zebranie Członków,

  1.2 Zarząd,

  1.3 Komisja Rewizyjna,

§16

 1. Kadencja Zarządu trwa 5 lat, a wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

 1. skreślony

 1. skreślony

 1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków (kworum).

 2. Pracę Zarządu reguluje Regulamin Pracy Zarządu.

 1. Przyjęcie regulaminu Pracy Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu

 1. Członek Zarządu w razie odmowy podpisania Regulaminu Pracy Zarządu nie może pełnić swoich obowiązków.

 1. Członek zarządu a prawo wnieść propozycje zmian do Regulaminu Pracy Zarządu.

 1. Zarząd przyjmuje albo odrzuca propozycję zmian do Regulaminu Pracy Zarządu w trybie przewidzianym w ust. 4 powyżej.

§17

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, a wybór członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

 1. skreślony

 1. skreślony

 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków Komisji Rewizyjnej (kworum).

 1. Pracę Komisji rewizyjnej reguluje Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej.
 2. Przyjęcie regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej podpisują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.

 1. Członek Komisji Rewizyjnej w razie odmowy podpisania Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej nie może pełnić swoich obowiązków.

 1. Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo wnieść propozycje zmian do Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej.

 1. Komisja Rewizyjna przyjmuje albo odrzuca propozycję zmian do Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej w trybie przewidzianym w ust. 4 powyżej.

§18

 1. W przypadku rezygnacji ze sprawowania funkcji, skreślenia lub wykluczenia członka organów Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy organu może podlegać uzupełnieniu w drodze przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

 1. Wybory uzupełniające winny odbyć się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, przypadającym po dacie uprawomocnienia się uchwały Zarządu w przedmiocie ustania członkostwa członka organów Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków

§19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  2.1 Z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni, honorowi.

  2.2 Z głosem doradczym- członkowie wspierający.

§20

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do końca czerwca każdego roku.

 1. Walne zebranie Członków obraduje wg przyjętego przez siebie porządku obrad.

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie od 3 do 5 osób: przewodniczący, zastępca, sekretarz, członkowie.

 1. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków na Walnym Zebraniu Członków spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezydium podejmuje czynności przewidziane Statutem w okresie do rozpoczęcia następnego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Uchwały Prezydium podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków Prezydium.

 1. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

  7.1 Zarząd,

  7.2 Komisja Rewizyjna,

  7.3 Co najmniej 15 % Członków Stowarzyszenia

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków w formie ogłoszenia zamieszczonego na witrynie internetowej Stowarzyszenia oraz w formie zawiadomień indywidualnych – wysyłanych co najmniej na 30 dni kalendarzowych przed terminem zebrania. Zawiadomienia skierowane do członka mogą być wysyłane w formie listu poleconego lub w drodze zawiadomień wysyłanych drogą mailową – po uprzednim pisemnym wyrażeniu zgody na powyższe oraz wskazaniu przez członka adresu poczty elektronicznej, na który zawiadomienia winny zostać przesłane.

 1. Walne Zebranie Członków jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków i reprezentowanych przez nich głosów. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów – z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 (wybór członków Zarządu), § 17 ust. 1 (Wybór członków Komisji Rewizyjnej) oraz §33 Statutu (uchwalenie, zmiana Statutu).

 1. Skreślony

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. Zatwierdzanie statutu i jego zmian,

 1. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 1. Ustalanie wysokości składek członkowskich,

 1. skreślony

 1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 1. Rozpatrywanie i rozstrzygania spraw członków z trybu odwoławczego.

Zarząd

§22

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zebraniem Członków.

 2. Zarząd składa się od 5 do 8 członków.

 1. W skład Zarządu wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik, sekretarz i członkowie.

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, z tym że do składania jakichkolwiek oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, bez względu na ich wysokość, niezbędne jest współdziałanie Prezesa Zarządu łącznie z drugim członkiem Zarządu.

4a. Członkom Zarządu przysługuje prawo otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją na podstawie zawieranych ze Stowarzyszeniem umów lub w formie jednorazowych świadczeń-gratyfikacji, które przyznaje Komisja Rewizyjna na wniosek Zarządu, nie częściej niż jeden raz na pół roku.

 1. Zasady działania Zarządu ustala regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 3. W przypadku gdy liczba członków Zarządu spadnie poniżej określonej w §22 pkt. 2 Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zgodnie z §20 pkt. 7 w terminie 30 dni, a do tego czasu pełni swoje statutowe obowiązki.

§23

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

 1. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

 1. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

 1. Podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych,

 1. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków

 1. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania oraz skreślania członków,

 1. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 1. Opracowanie regulaminów przewidzianych w statucie,

 1. Realizacja celów określonych w §7 i zadań określonych w §23,

 1. Delegowanie w szczególnych przypadkach, członków Stowarzyszenia do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz,

 1. Występowanie do Walnego Zebrania Członków z uchwałą o przystępowaniu do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu.

§24

Członkowie Zarządu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków.

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi przewodniczący i członkowie.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny się odbywać nie rzadziej niż 2 razy w roku.

 2. W przypadku gdy liczba członków Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej określonej w §25 pkt. 2 Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zgodnie z §20 pkt. 7 w terminie 30 dni, a do tego czasu pełni swoje statutowe obowiązki

§26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, – merytorycznej

 1. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

 1. Żądanie zawołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także żądanie zwołania posiedzenia Zarządu,

 1. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

 1. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

 1. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia z trybu odwoławczego.

§27

W przypadkach określonych w §26 pkt. 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§28

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Rozdział V

 Majątek i fundusze

§29

Majątek Stowarzyszenia stanowią w szczególności: nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz prawa własności intelektualnej Stowarzyszenia.

§30

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

  1.1 Składki członkowskie,

  1.2 Darowizny, zapisy i spadki,

  1.3 Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),

  1.4 Wiedza i doświadczenie członków Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§31

Skreśla się

Rozdział VI

 Nagrody

§32

 1. Zarząd uchwala regulamin nagród.

 2. Regulamin nagród jest zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków.

 1. Zarząd ma prawo przyznawać nagrody i nakładać kary określone w regulaminie.

Rozdział VII

 Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§33

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga podjęcia stosownej uchwały większością kwalifikowaną 2/3 głosów.

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 1. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy.