Europejska Konferencja Reaktorów Badawczych (RRFM) to coroczne spotkania organizowane przez Europejskie Towarzystwo Nukleoniczne (ENS). Najbliższa konferencja odbędzie się w dniach 21-25 kwietnia 2024 w Warszawskim Hotelu Westin. Do 24 listopada 2023 roku można zgłaszać abstrakty komunikatów. Tematyka prezentacji ustnych i plakatów obejmuje reaktory badawcze wszystkich mocy oraz zestawy krytyczne i podkrytyczne. Dobrze widziane są prezentacje z zakresu synergii między reaktorami badawczymi a rozwojem programów energetyki jądrowej. W szczególności komitet naukowy zachęca do poruszania następujących tematów:

Cykl paliwowy reaktora badawczego od fazy początkowej do końcowej: konwersja do paliwa LEU; dostawy materiałów rozszczepialnych; świeże paliwo: pochodzenie, rozwój, kwalifikacje i produkcja; zarządzanie paliwem i jego bezpieczeństwem; transport paliwa; licencjonowanie paliw i reaktorów; zarządzanie zapleczem paliwowym, w tym przetwarzaniem i przechowywaniem wypalonego paliwa, jego korozją i degradacją; ekonomika cyklu paliwowego.

Wykorzystanie reaktorów badawczych: budowanie potencjału; programy zatrudnienia i szkolenia E&T; nauka i technologia w tym wsparcie programów energetyki jądrowej; zastosowania wiązek neutronów; zastosowania przemysłowe i medyczne, w tym produkcja radioizotopów, technologie radiacyjne, transmutacja; plany strategiczne i biznesowe; sieci współpracy i koalicje.

Innowacyjne metody w fizyce reaktorów i termohydraulice: rozwój i zastosowanie zaawansowanych metod obliczeniowych i narzędzi zarządzania obciążeniem rdzenia (analizy eksploatacji i bezpieczeństwa, fizyka cyklu paliwowego); ćwiczenia porównawcze; wzbogacanie wiedzy doświadczalnej.

Nowe projekty reaktorów badawczych: plany krajowe/regionalne lub modernizacje konstrukcyjne; wnioski wynikające z analizy nowych projektów reaktorów badawczych – projektowanie, budowa i rozpoczęcie eksploatacji; odporność na proliferację; rozwój infrastruktury krajowej; projekty likwidacji; synergie między reaktorami badawczymi a prototypami SMR.

Zarządzanie eksploatacją i konserwacją reaktora badawczego oraz jego starzeniem się; kwestie niezawodności (rozruch, wczesna eksploatacja, faza końcowa); zarządzanie starzeniem się, modernizacja, renowacja, długoterminowa eksploatacja i przedłużenie żywotności; systemy zarządzania utrzymaniem ruchu; programy rozwoju zasobów ludzkich i szkolenia.

Bezpieczeństwo i ochrona reaktorów badawczych: wdrożenie zaktualizowanych międzynarodowych standardów bezpieczeństwa; zastosowanie stopniowanego podejścia do regulacyjnych wymogów bezpieczeństwa i ochrony; przegląd krajowych wymogów regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i działalności związanej z licencjonowaniem; przegląd projektu i modernizacje, w tym obiektów towarzyszących (magazynów wypalonego paliwa); metody podejścia do analizy bezpieczeństwa; bezpieczeństwo eksperymentów i urządzeń doświadczalnych; ocena bezpieczeństwa pożarowego; zarządzanie interfejsem między bezpieczeństwem radiologicznym a ochroną; kwestie bezpieczeństwa cybernetycznego; przegląd planów awaryjnych

Likwidacja i demontaż reaktorów badawczych oraz gospodarka odpadami: strategie i projekty; charakterystyka radiologiczna; planowanie likwidacji; ekonomika i kosztorysowanie; koncesjonowanie; rozwiązania backendowe w zakresie ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i impulsem elektromagnetycznym; dekontaminacja i środki zmniejszające narażenie na promieniowanie; ochrona środowiska; przetwarzanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów radioaktywnych; logistyka i transport; trwające projekty; wyciągnięte wnioski z projektów dezaktywacji i likwidacji D&D.

Więcej aktualnych informacji organizacyjnych można znaleźć na stronie: https://www.euronuclear.org/european-research-reactor-conference-2024-rrfm/#IP

Warto na koniec dodać, że Polskie Towarzystwo Nukleoniczne jest członkiem ENS będzie, więc w pewnym sensie gospodarzem konferencji.