„Bezpieczeństwo radiacyjne – promieniowanie jonizujące i niejonizujące”

Zakres tematyczny:

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

    • Przypomnienie podstawowych wiadomości o promieniowaniu jonizującym, jego źródłach i rodzajach oraz oddziaływaniu z materią

    • Metody detekcji promieniowania, sieć wczesnego wykrywania, dozymetria, ocena narażenia

    • Zagrożenia – w tym awarie, sytuacja w elektrowniach na Ukrainie, broń jądrowa

    • Biologiczne oddziaływanie promieniowania, ochrona radiologiczna,

    • Narażenie na działanie promieniowania, dozymetria ex-post, skażenia, dekontaminacja

    • Skutki medyczne i psychospołeczne awarii, zdarzeń i ataków radiacyjnych, postępowanie z ofiarami zdarzeń

    • Zadania straży pożarnej, Sanepidu i innych służb w przypadku zdarzenia radiacyjnego

    • Ochrona obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa radiacyjnego

    • Polskie elektrownie atomowe – kwestie bezpieczeństwa

    • Bezpieczne składowanie odpadów promieniotwórczych

PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE

    • Zagrożenia związane ze stosowaniem PEM w medycynie

    • Zagrożenia związane z sieciami przesyłowymi 50 Hz

    • Ekspozycja na PEM w sieciach 5G a możliwość jej szkodliwych skutków

    • PEM impulsowe i możliwość ich szkodliwego działania

    • Fale milimetrowe i ich zastosowanie jako broń

➢ KOMUNIKATY UCZESTNIKÓW KONFERENCJI Z WYNIKÓW BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ W ZAKRESIE TEMATYKI SZKOŁY

https://www.ptbr.org.pl/xxvii-szkola-jesienna-zakopane-2023.html