Zawiadomienie

Działając na podstawie § 12 oraz § 16 Statutu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej zwołuję Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej na dzień 16 października 2023 r. o godz. 14.30

Miejsce obrad: Hotel FOCUS w Poznaniu, ul. Serafitek 4.

Proponuję następujący porządek obrad:

  • I. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
  • II. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania
  • III. Przyjęcie Porządku Obrad
  • IV. Głosowanie w sprawie uzupełnienia składu Zarządu bieżącej kadencji, wybór Prezesa Zarządu.
  • V. Wolne wnioski.
  • VI. Zamknięcie Zebrania.

Marta Zakrzewska-Byra
Prezes SIOR

Jednocześnie rekomendujemy wszystkim członkom, aby w razie niemożności osobistego uczestnictwa rozważyli udzielenie pełnomocnictw do uczestnictwa i głosowania na Walnym Zebraniu wybranym osobom, co usprawni przebieg Walnego Zebrania i zapewni zarazem reprezentację większej ilości członków. Proponowana treść pełnomocnictwa w załączeniu.

Wyznaczone na dzień 16 października 2023 r. Walne Zebranie Członków ma charakter wyborczy, bowiem zaistniała konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do składu Zarządu bieżącej kadencji ze względu na zamiar złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji z przyczyn osobistych przez Prezes Zarządu. Tym samym wyczerpała się możliwość dalszego działania Zarządu w dotychczasowym składzie i konieczne jest podjęcie przez Walne Zebranie stosownych dalszych czynności.

Wzór pełnomocnictwa do pobrania