W dniach 18-20.10.2023 odbędzie się szkolenie na uzyskanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej typu R i S. Egzamin przeprowadzony będzie dnia 21.10.2023r.
Miejsce szkolenia i egzaminu podamy niebawem.

SIOR zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia w przypadku zbyt małej ilości uczestników

Szkolenie na Inspektora Ochrony Radiologicznej typu R, S prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia.

Uprawnienia typu R,S uprawniają do nadzorowania działalności w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych.

Osoby przystępujące do egzaminu mają obowiązek wysłania do Głównego Inspektora Sanitarnego WNIOSKU o dopuszczenie do egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień IOR w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (WNIOSEK do pobrania na stronie GIS-u).


Koszt szkolenia

Koszt udziału w szkoleniu wraz z materiałami szkoleniowymi w wersji on-line wynosi 780 zł.

Wysokość opłaty egzaminacyjnej zgodnie z paragrafem 7 RMZ z dnia 14.10.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1908) wynosi 560 zł.

Opłatę za egzamin należy uiścić najpóźniej 7 dni przed przystąpieniem do egzaminu:

NBP O/O Warszawa 96 1010 1010 0082 9522 3100 0000

W tytule opłaty za egzamin należy podać:

  1. Egzamin IOR ……………… (data i miejsce egzaminu) ,
  2. imię i nazwisko osoby zdającej,
  3. siedem pierwszych cyfr numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu tożsamości osoby zdającej,
  4. adres osoby zdającej.