Informujemy, że uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej oraz uprawnienia do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, których ważność upływa:

– w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
– w okresie 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

zachowują ważność przez kolejne 18 miesięcy od dnia upływu ich ważności.

Podstawa prawna:
Art. 15zzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).

W związku z tym prosimy o przesyłanie z wyprzedzeniem formularzy zgłoszeń, które znajdują się na naszej stronie.