Na stronie BIP Ministerstwa Klimatu w zakładce „Prawo” zamieszczony został projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym wraz załącznikami.